Es la cima de esta página

Lista según grupo parlamentario

En último lugar pon al día la fecha el 25 de mayo de 2020

※Sobre Yokohama encontrarse, CDP, INOUE Sakura, TOYOTA Yuki, que los Kanagawa tejen una malla, vean un independiente.

(a partir del 10 de abril de 2020)

El Partido Democrático Liberal, reunión independiente (36)

Líder FURUKAWA Naoki (Asahi)
Líder del vicio INAMI Toshinosuke (el interior)
Líder del vicio FUJISHIRO Tetsuo (Kanagawa)
Líder del vicio WATANABE Tadanori (Tsurumi)

Pertenecer miembro de la Dieta
  Ryosuke Aoki (Hodogaya)
  Michiyo oriental (Tsurumi)
  ISOBE Keita (Hodogaya)
  OKUWA Masataka (Sakae)
  KAJIMURA Mitsuru (primavera) 
  Keisuke Kamoshida (verde)  
  KAWAGUCHI Hiro (Seya)
  KUSAMA Tsuyoshi (Tsuzuki)
  KUROKAWA Masaru (Kanazawa)
  KOMATSU Noriaki (Kanagawa)
  KOSHIISHI Katsuko (Sakae)
  SATO Shigeru (Asahi)
  SATO Hirofumi (Kohoku)
  SAITO Tatsuya (verde)
  SAKAI Makoto (Kohoku)
  SHIMIZU Tomio (el oeste)
  SHIBUYA Takeshi (el sur)
  SUZUKI Taro (Tozuka)
  SENOMA Yasuhiro (Konan)
  SEKI Katsunori (Isogo)
  TANOI Kazuo (Konan)
  Miro el alga marina de Takahashi (Kanazawa)
  HASEGAWA Takuma (Tsuzuki)
  Shigeru Fukuchi (Kohoku)
  FUSHIMI Yukie (Tozuka)
  MATSUMOTO Ken (el interior)
  YAMASHITA Masato (hojas verdes)
  Issei Yamada (Tsurumi)
  YAMAMOTO Takashi (Isogo)
  YUSA Daisuke (el sur)
  YOKOYAMA Masato (hojas verdes)
  YOKOYAMA Yutaro (primavera)

Constitutionalism, foro nacional (20)

Líder KONNO Norito (verde)
Líder del vicio OYAMA Shoji (Kohoku)
Líder del vicio MOCHIZUKI Kotoku (Tsuzuki)

Pertenecer miembro de la Dieta
  ARIMURA Toshihiko (Tsurumi)
  OIWA Masakazu (Asahi)
  Ono... (Kohoku) 
  Takahiro Ogiwara (el oeste)
  Kaji van detrás de la luz (Konan)
  ... Yasuhiro (Asahi)
  SAKAMOTO Katsuji (Tozuka)
  Yuki Tanaka (hojas verdes)
  NAKAYAMA Daisuke (Kanagawa)
  Consigo Hasegawa y llego (Sakae)
  HANAUE Kiyoshi (Seya)
  ... Yoshiaki (Tsuzuki)
  FUJISAKI Kotaro (hojas verdes)
  FUMOTO Rie (primavera)
  Bosque Hirotaka (Hodogaya)
  YATABE Koichi (Kanazawa)
  YAMAURA Eita (Tozuka)

El Komeito (16)

Líder TAKEUCHI Yasuhiro (Kanagawa)
Líder del vicio SAITO Shinichi (Hodogaya)
Líder del vicio MOCHIZUKI Yasuhiro (Kohoku)

Pertenecer miembro de la Dieta
  ANZAI Hidetoshi (Konan)
  OZAKI Futoshi (Tsurumi)
  KATO Hiroto (Isogo)
  Shuichi Kiuchi (Asahi)
  GYOTA Tomohito (hojas verdes)
  Kazuhiro Kubo (Seya)
  GENNAMI Masayasu (primavera)
  SAITO Shinji (Tsuzuki)
  .... (verde)
  TAKENOUCHI Takeshi (Kanazawa)
  NAKAJIMA Mitsunori (Tozuka)
  NITTA Masatoshi (el sur)
  FUKUSHIMA Naoko (el interior)

El Partido comunista japonés (nueve)

Líder ARAKI Yumiko (el sur)
Líder del vicio SHIRAI Masako (Kohoku)
Líder del vicio FURUYA Yasuhiko (Tsurumi)

Pertenecer miembro de la Dieta
  IWASAKI Hiroshi (Tozuka)
  USAMI Sayaka (Kanagawa)
  ONUKI Norio (hojas verdes)
  KAWAJI Tamio (Asahi)
  KITATANI Mari (Hodogaya)
  MIWA Chiemi (Konan)

Independiente (cinco)

  OBATA Masao (Kanazawa) < Yokohama que se encuentra >
  OTA Masataka (Isogo) < CDP >
  INOUE Sakura (Tsurumi) < INOUE Sakura >
  TOYOTA Yuki (Kohoku) < TOYOTA Yuki >
  Hirata Ikuyo (hojas verdes) < Kanagawa tejen una malla >
  
  ※< > Yokohama encontrándose interno, CDP, INOUE Sakura, TOYOTA Yuki, que los Kanagawa tejen una malla transcriben los nombres como la pertenencia organizaciones políticas que el informe no incluyó el nombre de la denominación de la Yokohama City Concilio.

Pregunta a esta página

La City Council Bureau City la secretaria de Counsil escritorio trabajo departamento la sección de las relaciones pública

Teléfono: 045-671-3040

Teléfono: 045-671-3040

Facsímil: 045-681-7388

Una dirección del correo electrónico: [email protected]

Regreso a la página delante

Botones ID: 457-881-608

Regreso a la cima